Du er her: KRL Norsk Engelsk Matematikk Samfunnsfag Natur & miljø TverrfagligFilosofiske samtaler Forsiden Forum E-postliste Kontakt Hjelp Om
8.-10. klasse Dikt Wessel Smeden og Bageren
 Dikt deco
 

Johan Herman Wessel


Smeden og Bageren

Filosofiske spørsmål:
Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt
Sist oppdatert: 8. februar 2004


Der var en liden Bye, i Byen var en Smed,
Som farlig var, naar han blev vred.

Han sig en Fiende fik; (dem kan man altid faae,
Jeg ingen har, det gaae
Min Læser ligesaa
!)
Til Uhæld for dem begge to
De træffes i en Kroe,
De drak (jeg selv i Kroe vil drikke;
For andet kommer jeg der ikke.
Anmærk dog, Læser! dette:
Jeg immer gaaer paa de honette.)
Som sagt, de drak,

Og efter mangen Skieldsord, hidsig Snak,
Slaaer Smeden Fienden paa Planeten.
Saa stærkt var dette Slag,
At han saae ikke Dag,
Og har ei siden seet'en.

Straks i Arrest blev Smeden sat.
En Feldskiær faaer den Døde fat,

Og om en voldsom Død Attest hensender.
Den Mordere forhøres og bekiender.

Hans Haab var, at han skulle hisset gaae,
Og der Forladelse af sin Modstander faae.
Men hør nu Løier! netop Dagen,
Før Dom skal gaae i Sagen,
Fremtriner fire Borgere
For Dommeren; den mest veltalende
Ham saa tiltalede:

«Velviseste!
Vi veed, paa Byens Vel De altid see;
Men Byens Vel beroer derpaa,
At vi vor Smed igien maae faae.
Hans Død opvækker jo dog ei den Døde?
Vi aldrig faaer igien saa duelig en Mand.
For hans Forbrydelse vi alt for grusomt bøde,
Om han ei hjelpe kan.» -
« Betænk dog, kiere Ven! der Liv for Liv maa bødes.»–
«Her boer en arm udlevet Bager,
Som Pokker snart desuden tager.
Vi har jo to, om man den ældste tog af dem?
Saa blev jo Liv for Liv betalt.»–
«Ja,» sagde Dommeren, «det Indfald var ei galt.
Jeg Sagen at opsette nødes;
Thi i saa vigtig Fald man maae sig vel betænke,
Gid vores Smed jeg Livet kunde skienke!
Farvel godt Folk! jeg giør alt, hvad jeg kan.»–
«Farvel velvise Mand!»–

Han bladrer i sin Lov omhyggelig;
Men finder intet der for sig,
Hvorved forbuden er, for Smed at rette Bager;
Han sin Beslutning tager,
Og saa afsiger denne Dom:
(Hvem, som vil høre den, han kom!)

«Vel er Grovsmeden Jens
For al Undskyldning læns,
Og her for Retten selv bekiente,
Han Anders Pedersen til Evigheden sendte;

Men da i vores Bye en Smed vi ikkun have,
Jeg maatte være reent af Lave,
Ifald jeg vilde see ham død.
Men her er to, som bager Brød.»

«Thi kiender jeg for Ret:
Den ældste Bager skal undgielde det,
Og for det Skedte Mord med Liv for Liv bør Bøde,
Til velfortiente Straf for sig
Og ligesindede til Afskye og til Skræk.»

Den Bager græd Guds jammerlig,
Da man ham førte væk.

Moral
Beredt til Døden altid vær!
Den kommer, naar du mindst den tænker nær.


Ideer til filosofiske samtaler


 1. Smeden og fienden hans begynner å krangle på vertshuset. Det ender med at smeden slår den andre ihjel. Har du noengang vært så sint på noen at du kunne hatt lyst til å drepe ham/henne? Hva er det som gjør deg så sint? Er det bare andre mennesker som kan gjøre deg så sint eller er det mulig å bli like sint på f.eks. et dyr eller en ting? Tror du noen har vært så sint på deg at de har villet drepe deg? Hva kan du ha gjort eller sagt som har forårsaket et slikt sinne hos den andre?
 2. Dommeren hevder prinsippet om at «liv for liv maae bødes»: dersom man tar et liv, må man selv bøte med livet. Idag har vi gått bort fra dette, idag straffes mordere istedet med frihetsberøvelse. Hva synes du om å bøte liv med liv? Det er unektelig en viss logikk i det: tar man liv, må man også gi liv (sitt eget). Dommeren fremhever også at dødsstraff skremmer andre fra å drepe - for ingen vil jo miste sitt eget liv. Men hva er egentlig verst: å bli dømt til døden eller å måtte sitte hele livet i fengsel? Spiller det noen rolle hvordan man henrettes, hvordan forholdene i fengselet er og hvor lang straff man får?

  Kan prinsippet om å bøte liv for liv også gjelde for andre levende vesener? Hvis f.eks. en løve dreper en annen løve, bør da den første løven straffes med døden? Hva taler for og hva taler imot et slikt prinsipp her? Og hva hvis et menneske dreper et dyr, hvordan skulle liv bøtes med liv i dette tilfellet?
 3. Uttrykket «å rette baker for smed» stammer fra dette diktet av johann Herman Wessel hvor det altså dreide seg om å dømme en uskyldig til døden for en forbytelse en annen hadde begått. Men uttrykket kan også brukes i mange andre sammenhenger som ikke har det minste med hverken bakere eller smeder å gjøre. Vi må derfor skille mellom selve uttrykket og dets anvendelse, Vi må vite forskjell på hva uttrykket betyr og hvordan det brukes.

  Se på de følgende uttrykkene. Forklar først hva de betyr og gi så et eksempel på hvordan de kan brukes. Diskutér gjerne dette i klassen.

  Eks:
  Uttrykk: «høy på pæra»
  Betydning: Arrogant, selvhøytidelig, bedrevitende
  Eksempel: En som sier: «Det er sannelig ikke mange som er like flinke som meg!»

  Uttrykk: «Å kjøpe katta i sekken»
  Betydning:
  Eksempel: Uttrykk: «lik i lasten»
  Betydning:
  Eksempel:

  Uttrykk: «Selge skinnet før bjørnen er skutt»
  Betydning:
  Eksempel:
 4. Til slutt - nå som vi innser forskjellen på et uttrykks betydning og dets anvendelse - bør vi spørre oss om selve prinsippet å rette baker for smed. Er dette et brukbart prinsipp (dvs. løsrevet fra sammenhengen i diktet)? Se på disse to tilfellene: a. I et fint middagsselskap slipper en av gjestene en meget illeluktende promp. Vertinnen gir familiens hund en saftig reprimande hvorpå hun sender den på dør.

  b. Tenk deg at kjæresten din går bak ryggen din og forteller løgner om deg til andre. Du blir inderlig såret og vil gjerne straffe ham/henne, men samtidig får du deg ikke til det for du er så glad i ham/henne. Det ender med at du oppfører deg kvalmt og ekkelt mot foreldrene dine.

  Retter man her baker for smed? Isåfall, er dette i orden? Hvis det er greit, hvorfor er da ikke greit for dommeren å dømme bakeren til døden? Eller er det kanskje greit likevel?
tilbake-ikon frem-ikon

 
tilbake-ikon  filosofi-ikon  frem-ikon
lyd-ikon
[her kommer en innlesning av teksten]
Når du holder musen over de uthevede ordene i teksten, dukker det opp en forklaring!
DIKT
Sigbjørn Obstfelder
  Om Obstfelder
  Regn
  Byen
  Jeg ser
  Piger
Aasmund Olavsson Vinje
  Åpningsdikt fra «Ferdaminne»
Johan Herman Wessel
  Om Wessel
Du er her Smeden og Bageren
  Herremanden
utskrift
Teksten inkl. filosofiske spørsmål
interaktive øvelser
Kryssord
© www.skoletorget.no